Lwów

 • Mienie zabużańskie
  procedura uzyskiwania rekompensaty


  Przyczyny powstania roszczeń i utrudnienia prawne do ich zaspokojenia.

  Na podstawie postanowień zawartych na konferencji w Jałcie oraz umów międzynarodowych zawartych w Poczdamie miedzy Polska a sąsiadującymi republikami ZSRR, ustalono prawo wysiedlonych "zabużan" do rekompensaty za pozostawione mienie w formie własności lub pokrewnych praw do nieruchomości zamiennych. Ustawy te ratyfikowała KRN jednak nie ogłoszono tego w oficjalnym Dzienniku Ustaw. Brak takiej publikacji utrudniał zabużanom dochodzenia prawa do rekompensaty za swoją własność. Ogłoszenie dawnych umów w Dzienniku Ustaw nastąpiło dopiero w 2002 r. Usunięcie tej przeszkody prawnej oraz korzystne orzeczenia NSA i precedensowe postanowienia Trybunału w Strasburgu, stwarzają kolejną możliwość otrzymania częściowej rekompensaty za pozostawione mienie osobom, które nie zaspokoiły wcześniej swoich roszczeń.

  Według obowiązującej ustawy i nowelizacji z dnia 21 sierpnia 2001 r. zabużanie mogą się starać o zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionej za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste.

  Do 30 kwietnia 2005 r. obowiązywało ograniczenie limitu przyznawanych rekompensat do wysokości 15% wartości pozostawionego za Bugiem mienia i nie większych niż 50 tysięcy złotych. Większość poszkodowanych oczekuje na dalsze zmiany w ustawie i rekompensaty pieniężne.

  W październiku 2005 roku ma wejść ustawa zmieniająca wysokość limitu do 20% wartości pozostawionej nieruchomości, a zwrot będzie realizowany w gotówce lub w zaliczeniu na zakup nieruchomości od Skarbu Państwa.

  Podstawa prawna:

   

  Osoby uprawnione do odszkodowania

  Szacuje się, że prawo do rekompensat posiada jeszcze około 90 tysięcy osób. Po tak długim czasie większość właścicieli pozostawionego mienia już nie żyje, a rekompensaty przysługuje ich spadkobiercom bezpośrednim i spadkobiercom spadkobierców. Prawo to przysługuje w drodze dziedziczenia. W myśl przepisów uprawnienia może realizować tylko jeden ze spadkobierców, wspólnie przez nich wskazany lub przy braku porozumienia wybrany przez sąd w postępowaniu o dział spadku.


  Dokumenty wymagane do składania wniosku o rekompensaty

  • wniosek o wydanie decyzji stwierdzającej uprawnienia do tzw. mienia zabużańskiego. 
  • opis pozostawionej nieruchomości (zgodny z dowodami w sprawie) 
  • dokumenty dowodowe potwierdzające pozostawienie nieruchomości, jej rodzaj i powierzchnię oraz fakt repatriacji/ewakuacji (przekroczenia granicy) przez właścicieli mienia; 
  • operat szacunkowy wartości pozostawionych nieruchomości, wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego; 
  • jeżeli wartość nieruchomości jest nie większa niż 100.000 zł w miejsce operatu szacunkowego wystarczy załączyć oświadczenie uprawnionego o wartości pozostawionych nieruchomości oraz o ewentualnych obciążeniach hipotecznych tych nieruchomości (w oparciu o publikowaną okresowo przez GUS informację o średnich cenach nieruchomości na obszarach poszczególnych województw z uwzględnieniem współczynników określonych w załączniku do rozporządzenia); 
  • oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień związanych z mieniem pozostawionym poza granicami kraju w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.

  Przy realizacji roszczeń warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w uzyskiwaniu rekompensat za mienie zabużańskie.  Polecam:  Kancelaria Adwokacka w Warszawie - porady i pomoc  prawna.

  Do wniosku trzeba dołączyć operat szacunkowy  sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.